De forma excepcional i a causa del covid-19, es poden ajornar deutes que normalment són inajornables, com ara els derivats de les retencions de l’IRPF efectuades a terceres persones i els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats. Els ajornaments tenen un termini màxim de fins a 6 mesos, i en els 3 primers no es generaran interessos.

Qui ho pot sol·licitar?

Només poden sol·licitar l’ajornament les entitats amb una facturació anual a 2019 inferior als 6.010.121,04 €. A més han de complir amb aquestes condicions:

◽ Les declaracions que es poden ajornar són aquelles que tenen el termini de presentació del 13 de març fins al 30 de maig (per tant, entren les d’aquest primer trimestre de 2020).

◽ Hi haurà un únic pagament pel total més interessos (si s’arriba als 6 mesos), però en la data que s’indiqui a la sol·licitud, és a dir, no es pot ajornar per anar pagant a poc a poc.

◽ L’ajornament que caldrà indicar, d’entrada, serà de 6 mesos.

◽ Hisenda no cobrarà interessos de demora durant els tres primers mesos, però sí del temps que sobrepassi aquests límit, i fins els 6 mesos, al 3,75 % anual. Més a baix explicarem què fer si es vol pagar en menys temps sense cost d’interès.

◽ L’import màxim d’ajornament d’impostos serà de 30.000 €.

Què es pot ajornar?

? IVA.

? IRPF de treballadors/es, professionals, lloguers o interessos de préstecs.

? Impost sobre la Renda de No Residents.

? Pagaments a compte de l’Impost de Societats.

Important: cal seguir les instruccions

La sol·licitud s’ha de gestionar en el moment de la presentació, i caldrà fer-ho seguint fil per randa les instruccions que s’indiquen a continuació:

1. Gestionar el model 111 com és habitual, i quan arribeu a la forma de pagament, marqueu aquesta opció:

2. Quan cliqueu a “presentar”, us genera una presentació normal en pdf amb número de referència i de justificant. Automàticament us hauria de derivar a la pàgina de sol·licitud d’ajornament. En cas que no ho faci, accediu amb aquest link i tingueu a mà la declaració presentada per si ens cal alguna dada (número de justificant, import…).

3. Omplir els camps de la sol·licitud. Per acollir-se a aquesta modalitat d’ajornament és MOLT IMPORTANT que marqueu la casella “Sol·licitud acollida al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesurades urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.”

En marcar aquesta casella, en l’apartat de la Proposta de pagament apareixerà el següent missatge: “Sol·licitud acollida al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesurades urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.”

⚠️ Atenció! Si marquem “NO” a aquesta casella, la sol·licitud es tramitarà com una sol·licitud d’ajornament o fraccionament “normal” i no serà admesa en les condicions del RDL amb independència del que puguem indicar a posteriori en la motivació de la sol·licitud. Per tant, podria ser rebutjada.

◽ En els camps referits a identificació de l’obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no hi ha cap peculiaritat. Els dos primers camps s’omplen automàticament perquè els agafa de la presentació i només cal indicar l’IBAN del compte bancari on es farà el càrrec al venciment.

◽ Al camp “Tipus de garanties ofertes”: marcar l’opció “Exempció”.

◽ Al camp “Proposta de terminis; núm. de terminis”: vigileu que indiqui “1” (ho hauria de fer per defecte).

◽ Al camp “Periodicitat”: marcar l’opció “no procedeix“.

◽ Al camp “Data primer termini”: s’ha d’incorporar la data corresponent a comptar un període de 6 mesos des de la data final de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, havent de finalitzar el termini dia 05 o 20 (per exemple, l’autoliquidació trimestral d’IVA MOD 303 del primer trimestre venç el 20 d’abril, de manera que la data màxima a incloure seria el 20-10-2020).

⚠️ MOLT IMPORTANT: Addicionalment, en el camp “Motiu de la sol·licitud” s’ha d’incloure l’expressió “Ajornament RDL”.

Vigileu que a l’apartat de “Proposta de pagament” surti el missatge que està remarcat en vermell:

4. Presentar la sol·licitud, clicant a “Firmar i enviar”.

Ha d’aparèixer el missatge: “La seva sol·licitud d’ajornament ha estat donada d’alta correctament en el sistema el dia X a les X hores, havent seleccionat l’opció de “Sol·licitud acollida al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesurades urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19”. 

Us haurà d’aparèixer aquesta pantalla:

5. La sol·licitud d’ajornament ja estarà feta i caldrà esperar la resolució d’acceptació. En uns dies, s’enviarà a la bústia electrònica de l’entitat, que haurà d’estar preparada per recollir-la i, per tant, caldrà que disposi d’un certificat digital de representant de persona jurídica vigent o que els hagi caducat fa poc.

I si no volem pagar interessos?

El formulari de l’Agència Tributària (AEAT) no permet indicar una data de venciment inferior als sis mesos. Si el que volem és ajornar-ho només durant tres mesos i així estalviar-nos les despeses d’interessos, aquesta és la solució:

Si volem pagar abans, gestionem l’ajornament en els sis mesos que marca el RDL, i quan arribem als 3 mesos (20/07/2020), generem la carta de pagament i liquidem el deute. Així no es generarà cap import en interessos.

Si es paga als 4 mesos només es suportaran els interessos d’un mes, i si es paga als 5 mesos, els dos. I així fins al venciment.

L’AEAT posa un exemple a la seva web que simula el cost de l’ajornament en funció dels mesos de deute:

◽ Amb RD-llei 7/2020: L’import a ingressar serà de 25.000 euros si ingressa dins dels tres primers mesos.
Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.233,09 euros si ingressa als tres mesos.

◽ Amb RD-llei 7/2020: Si ingressa als quatre mesos, l’import serà de 25.078,13 euros.
Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.312,50 euros si ingressa als quatre mesos.

◽ Amb RD-llei 7/2020: Si ingressa als cinc mesos, l’import serà de 25.156,25 euros.
Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.391,91 euros si ingressa als cinc mesos.

◽ Amb RD-llei 7/2020: Si ingressa al venciment de l’ajornament (sis mesos), l’import serà de 25.234,38 euros.
Sense RD-llei 7/2020: L’import a ingressar era de 25.468,75 euros si ingressa als sis mesos.

Si teniu dubtes, no dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre equip expert en fiscalitat d’associacions i fundacions.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai