En 2024, ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 1.134 euros mensuales. Este aumento del 5% afecta a muchas personas, por esta razón, explicamos algunas cuestiones fundamentales a tener en cuenta. El equipo del Servicio Laboral de Suport Tercer Sector puede ayudarte en la gestión de nóminas y resolver dudas en torno al salario mínimo interprofesional.

1. Què significa salari mínim interprofessional?

L’SMI és “la quantitat retributiva mínima” que ha de percebre un treballador o treballadora per una jornada legal de feina, segons l’Institut Nacional d’Estadística. El salari mínim, tal com recull l’Estatut dels Treballadors, es fixa cada any i es consulta amb les principals organitzacions sindicals i empresarials. El 2024 s’ha fixat en 1.134 euros mensuals bruts en catorze pagues.

A l’Estat espanyol existeix un salari mínim des de 1963 per a certes professions i el 1967 es va publicar en el Decret 2342/1967, sobre salari mínim interprofessional i base de cotització per a la Seguretat Social, la seva implantació per a tots els oficis. En aquest sentit, el text recollia una necessitat que avui dia continua existint: “El progrés social general no pot oblidar aquells treballadors que, tot i ser cada cop més reduïts en el seu nombre, no han obtingut les millores que pràcticament ha aconseguit la totalitat del cens laboral”.

2. Qui cobra el salari mínim interprofessional?

L’SMI afecta a totes les persones que treballen per compte d’altri, sigui quina sigui l’activitat econòmica, i que no disposen d’un salari superior a aquesta quantitat. Això inclou els treballadors/es a temps parcial, els contractes temporals i els treballadors/es que desenvolupen la seva activitat en el marc d’una economia submergida.

El salari mínim també afecta les persones autònomes que treballen com a ocupadores, ja que estan obligades a pagar, com a mínim, aquest salari a les seves treballadores.

A més, no té en compte la qualificació del personal treballador ni les característiques específiques del lloc de feina. Això significa que una persona amb una gran qualificació pot estar cobrant l’SMI igual que una altra sense experiència prèvia en el mateix lloc.

3. Quin és el salari mínim interprofessional en el 2024?

Iniciat el mes de febrer s’ha aprovat el l Reial decret 145/2024 que fixa l’SMI d’enguany. Tot i que es va aprovar havent cobrat el primer sou, la part de la pujada del gener s’ha d’abonar en els mesos següents. El salari està en 1.134 euros, el que suposa un 5% que l’any anterior.

4. Com es cobra el salari mínim interprofessional?

L’SMI de 1.134 euros s’estableix amb base a catorze pagues mensuals, però també es poden pagar els 15.876 euros bruts anuals en dotze, i és per la jornada completa. Això suposa que en cas de treballar menys hores el càlcul és proporcional.

Per a les persones que treballen com a empleades de la llar, el preu per hora ha de ser, com a mínim, de 8,87 euros. D’altra banda, per a les treballadores eventuals o temporeres (que no treballen més de cent vint-i-cinc dies amb una mateixa empresa en un any) el sou és de 53,71 euros al dia.

Cal tenir present que el salari mínim interprofessional s’ha de pagar en diners, és a dir, que aquest no pot ser compensat amb prestacions en serveis o espècies. Per exemple, encara que es descompti l’allotjament o la manutenció del sou d’una persona treballadora, ha de rebre (com a mínim) l’SMI en diners i els descomptes no poden suposar més del 30% del salari total.

D’altra banda, les hores extres que faci la persona treballadora s’han de pagar addicionalment al salari mínim.

5. Com tributa l’SMI en l’IRPF?

El límit per aplicar la retenció per l’IRPF ha passat de 15.000 a 15.876 euros anuals. Així mateix, cal destacar que el límit per haver de presentar la declaració de la renda és de 22.000 euros anuals (si s’ha cobrat d’un únic lloc), per tant, les persones que durant el 2024 cobrin l’SMI d’una única organització no l’hauran de presentar en el 2025. En canvi, cal tenir present que si s’ha cobrat de més d’un lloc, el límit és 12.000 euros a l’any.

Una altra afectació de l’augment del salari mínim interprofessional és en les indemnitzacions del Fons de Garantia Salarial O. A. (FOGASA), ja que la indemnització màxima no podrà ser superior a 32.043,35 euros a l’any, és a dir, que no pot estar per sobre del doble de l’SMI.

Font: Xarxanet (redactat per l’equip de Suport Tercer Sector).

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

¡Síguenos!

Suscríbete ahora a nuestro boletín

  • Hidden
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.

Síguenos en las redes sociales

Somos Fundesplai

Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 45 años en favor de la educación y la felicidad de los niños y niñas, la equidad, la inclusión social, la protección de la naturaleza y el desarrollo del Tercer Sector.

A través de Suport Tercer Sector apoyamos y fortalecemos las entidades ofreciendo servicios y productos ajustados a las necesidades del mundo asociativo.

Conoce Fundesplai