El RDL 19/2020, del 26 de maig, confirma que es manté el termini de presentació de l’Impost sobre Societats (IS). El document, però, contempla la possibilitat de presentar, en alguns casos, dues declaracions de l’IS durant el 2020.

Es manté el termini de presentació de l’Impost sobre Societats

El període de presentació de la declaració es manté. Per tant, les entitats han de presentar l’impost de l’1 al 27 de juliol, ja que aquest any el 25 de juliol (data límit habitual) cau en dissabte. Fins al 22 de juliol hi haurà temps per domiciliar el pagament per a les entitats que els surti un resultat positiu a la declaració.

IS addicional

Pel que fa a l’Impost de Societats addicional, el decret contempla la presentació d’una segona declaració de l’IS. Només en les entitats que no hagin pogut presentar o aprovar els comptes anuals a temps, degut a la crisi sanitària pel covid-19.

Si en la data límit de presentació del model (27 de juliol) no es té aprovat el tancament definitiu dels comptes anuals, caldria presentar la declaració amb les dades de què es disposi en aquell moment. S’utilitzarien aquestes dades encara que possiblement s’arribi a uns resultats que no corresponen a la realitat.

En el cas que es produeixin modificacions quan es tanquin els comptes anuals de forma definitiva, caldria fer una nova declaració del model 200 (IS) . El termini acabaria el 30 de novembre

Tipus de declaració

  • Complementària: si resultés a ingressar un import superior al de la declaració presentada en termini. O si resultés una quantitat a retornar inferior a la derivada d’aquesta primera declaració. És a dir, quan surti un resultat més favorable a Hisenda que el ja declarat. En cas que resulti un import complementari a ingressar, generaria interessos de demora a partir de l’endemà de la data original de finalització del termini (27/07). Tot i això, no generarà cap dels recàrrecs establerts per a les presentacions de liquidacions fora de termini.
  • Nova declaració (rectificativa): a la resta de casos. És a dir, quan surti un resultat més favorable a l’entitat que el declarat inicialment. No caldrà fer cap escrit per demanar la rectificació de la liquidació presentada al juliol (que seria el procediment habitual, però Hisenda tampoc abonarà interessos de demora dels possibles imports a retornar, si fos el cas. Això sí, si a la primera declaració va sortir a pagar i es van ingressar a Hisenda els diners, i després surt un resultat negatiu o un import a pagar inferior a l’inicial, llavors Hisenda si que abonarà interessos de demora per aquest diferencial. Aquests interessos es generaran des del 28 de juliol fins a la data de l’ordre de devolució.

La possibilitat de fer un IS addicional al que s’hagi presentat abans en termini és extrapolable a les associacions i fundacions. Les entitats també tenen ampliats els terminis de formular comptes perquè formen part de la tipologia d’entitats esmentades a l’article 40 de l’RDL 8/2020.

Recordeu! Les entitats que no hagin pogut formular els seus comptes anuals per motius vinculats al covid-19, tindran un termini de 3 mesos des de l’1 de juny per fer-ho. A més, tindran dos mesos més per aprovar-los. El termini comença a comptar des de l’1 de juny i no pas des de l’aixecament de l’estat d’alarma. És a dir, hauran de tenir els comptes aprovats, com a màxim, dins dels 10 primers mesos de l’exercici.

Altres mesures que poden afectar associacions i fundacions

  • El mateix RD 19/2020 amplia el període lliure d'interessos dels 3 als 4 mesos per a les entitats que van demanar un ajornament dels seus deutes tributaris, a l'empara de l’article 14 del RDL 7/2020. A més, s’estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris començarà a aplicar-se des de l’1 de juny del 2020 i no des de l’aixecament de l’estat d’alarma. Podeu llegir més sobre aquesta mesura aquí.
  • Torna a ser possible demanar la portabilitat d’una línia telefònica i s’obliga a les teleoperadores a ajornar i fraccionar, prèvia sol·licitud dels abonats, aquelles factures que no hagin estat abonades durant el període de l’estat d’alarma. Els fraccionaments seran de 6 mesos, llevat que s’acordi un període superior o inferior entre ambdues parts, sense interessos i sense garanties. Mentre duri l’ajornament i no estigui saldat el deute, si es demanés una portabilitat no es tindria dret de conservar el número de telèfon.
  • Atorgament de permís de treball i residència per dos anys a joves ex-tutelats/des de 18 a 21 anys que prestin serveis de treball a explotacions agràries. Es poden consultar les condicions específiques i el procediment de sol·licitud a la Disposició Addicional segona del Decret.

Ja que estàs per aquí....

En la situació actual, els infants i joves necessiten, més que mai, activitats de lleure educatiu amb els amics i amigues i a la natura.

A Fundesplai tenim la determinació de donar l'oportunitat a totes les nenes i nens de Catalunya de poder gaudir del lleure educatiu de qualitat a través del temps educatiu del migdia, les activitats extraescolars, les activitats als esplais, les excursions a la natura, les colònies escolars, els caps de setmana en família...

Ajuda'ns a fer-ho possible!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai