L’Agència Tributària intensificarà durant aquest 2021 les actuacions de control per comprovar que les entitats no lucratives amb activitat econòmica estan aplicant correctament el règim fiscal especial del tercer sector.

Concretament, les actuacions de control s’enfocaran en informació referent a l’IVA dels béns i serveis entregats amb contraprestació, i a l’Impost de Societats dels beneficis de les entitats.

L’organisme tributari prestarà especial atenció a la investigació de béns que apareixen ocults quant a la seva titularitat. També dedicarà esforços a investigar la informació que puguin aportar les autoritats públiques que formin part de patronats de fundacions.

Aquestes actuacions s’han establert a través d’una resolució publicada al BOE l’1 de febrer. El document desglossa les actuacions que l’Agència Tributària durà a terme durant aquest any en línia amb el que es va fixar al Pla Estratègic 2020-2023.

A quines entitats investigaran?

Les accions de control es faran a les organitzacions sotmeses al règim fiscal especial de les entitats sense ànim de lucre. És a dir, a les entitats que es consideren entitats sense ànim de lucre a efectes de la llei 49/2002 de d’incentius fiscals al mecenatge.

Per tant, l’Agència Tributària es compromet a augmentar els controls fiscals en:

 • Fundacions.
 • Associacions declarades d'utilitat pública.
 • ONG de desenvolupamentsempre que tinguin alguna de les formes jurídiques mencionades en els anteriors punts.
 • Delegacions de fundacions estrangeres inscrites al Registre de Fundacions.
 • Federacions esportives espanyoles i autonòmiques sempre que estiguin integrades a les estatals.

Aquest llistat està extret de l’article 2 de la llei.


Els 10 aspectes que l’Agència Tributària comprovarà

 1. L’entitat ha de demostrar que treballa per perseguir uns objectius d’interès general i ha de quedar clar que la meta és coherent amb l’activitat econòmica de l’entitat.
 2. Com a mínim, un 70% dels ingressos de l’entitat s’han de destinar a la realització dels objectius de l’entitat. Aquests ingressos poden venir de les rendes de les explotacions econòmiques que desenvolupi l’entitat, de les rendes derivades de la transmissió de bens o drets de la seva titularitat, o d’ingressos que obtingui per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses realitzades per a l’obtenció dels ingressos.
 3. La resta dels ingressos de les entitats s’han de destinar a incrementar la dotació patrimonial o les reserves. El termini per complir amb el requisit dels ingressos tindrà en compte des de l’inici de l’exercici en què s’hagin obtingut aquests ingressos i els quatre anys següents des del tancament d’aquell exercici.
 4. Les persones fundadores, associades, patrones, representants estatutaris i membres dels òrgans de govern no poden ser les persones destinatàries principals de les activitats que es realitzin en les entitats. Aquesta prohibició també inclou cònjuges i parents de fins al quart grau.
 5. Els càrrecs de patrons i patrones, representants estatutaris i membres d’òrgans de govern han de ser gratuïts. Només poden rebre reemborsament de les despeses degudament justificades i ocasionades pel desenvolupament de la seva funció. A més, aquestes quantitats no poden sobrepassar els límits que preveu la normativa de l’IRPF per ser considerades dietes exceptuades de gravamen.
 6. Les persones que formen part de patronats, òrgans de govern o són representats estatutaris d’una entitat només poden rebre una retribució per tasques que no tinguin a veure amb aquests càrrecs.
 7. El patrimoni d’una entitat que es dissol s’ha de destinar íntegrament a alguna altra entitat que estigui sotmesa al règim fiscal de la llei 49/2002.
 8. Les entitats han d’estar inscrites al registre corresponent.
 9. Han de complir amb les obligacions comptables i de rendició de comptes establertes en la seva legislació específica. Si no hi ha una previsió legal específica, hauran de rendir comptes abans de transcorreguts 6 mesos des del tancament del seu exercici.
 10. Han d’elaborar cada any una memòria econòmica. El document ha d’especificar els ingressos i despeses de l’exercici, de manera que puguin identificar-se per categoria i projectes.

Per a més informació sobre els requisits que comprovarà l’Agència Tributària aquest 2021, consulta l’article 3 de la llei 49/2002. Si tens més dubtes, a Suport Tercer Sector som experts/es en gestió d’entitats no lucratives. Envia’ns la teva consulta i t’ajudarem el més aviat possible.

Ja que estàs per aquí....

Aquest estiu, més que mai, els infants necessitaran activitats a la natura, jugar amb els amics i amigues, córrer a l'aire lliure...

I a Fundesplai, més que mai, tenim la determinació de donar aquesta oportunitat a totes les nenes i els nens de Catalunya. Volem que puguin gaudir d'un casal, d'unes colònies i de l'esplai.

Ara més que mai necessitem la teva ajuda!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai