Totes les persones titulades a través de les escoles del sector reconegudes per la Direcció General de Joventut s’adheriran al llistat automàticament.

L’objectiu de l’ORDRE TSF/174/2020, del Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya és identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.

Finalitats

Amb la creació de la nova ordre es pretén disposar d’una informació actualitzada de les persones professionals de l’educació en el lleure que tenen la titulació adequada per exercir com a tals, així com facilitar el disseny i la implementació de polítiques orientades a la formació dels i les professionals de l’educació en el lleure a Catalunya.

D’altra banda, també es pretén permetre un accés fiable, tant a la ciutadania com a l’administració responsable del seguiment de les activitats d’educació en el lleure, per saber si una persona té una titulació que l’habilita professionalment per exercir d’educadora en el lleure.

Estructura

El document es divideix en dues seccions. Per un costat, les persones titulades per exercir com a monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. És a dir, que poden exercir de persona dirigent com a membre de l’equip de dirigents d’una activitat d’educació en el lleure en la qual participen menors de 18 anys.

D’altra banda, persones titulades per exercir com a director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. És a dir, que poden exercir de persona responsable d’una activitat d’educació en el lleure en la qual participen menors de 18 anys.

Dades a entregar

Per formalitzar el registre dels i les monitores ha de constar el número d’inscripció, la data de la inscripció i les dades identificatives de la persona interessada com el nom i cognoms, DNI, data de naixement i gènere.

També és demana la secció o seccions en les quals està inscrita la persona interessada, el títol que faculta per exercir la professió o, quan no se’n tingui, document d’habilitació, acreditació, validació o reconeixement. En el cas de les titulacions expedides per l’organisme competent en matèria de joventut, s’haurà d’esmentar el centre on s’ha cursat la formació oficial corresponent.

Titulacions vàlides

Es podran registrar totes les persones que tinguin alguna de les següents titulacions:

En la secció de monitor/a:

  • Diploma de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una comunitat autònoma de l’Estat espanyol.
  • Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
  • Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural.
  • Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

En la secció de director/a:

  • Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una comunitat autònoma de l’Estat espanyol.
  • Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
  • Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.
  • Títol de tècnic/a superior d’ensenyament i animació socioesportiva.
  • Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Requisits d’inscripció

Per formalitzar el registre s’ha de tenir un mínim de 18 anys, tenir alguna de les titulacions esmentades en l’anterior apartat i haver fet un mínim de 160 hores de pràctiques com a monitor/a en un centre d’educació en el lleure infantil i juvenil. En el cas de les persones directores de lleure, se’ls demanarà un mínim de 120 hores de pràctiques com a director/a en un centre d’educació en el lleure infantil i juvenil.

A més, s’haurà d’aportar una còpia digitalitzada de la titulació corresponent, una còpia digitalitzada de la certificació de les hores de pràctiques i la declaració responsable en què es confirmi que les còpies digitalitzades corresponen amb l’original i que la persona sol·licitant compleix els requisits per poder inscriure’s en el registre. En qualsevol cas, l’Administració pot verificar la conformitat de les dades entregades.

Presentació de la sol·licitud

La tramitació de la inscripció en el registre és electrònica, amb garantia dels principis de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i conservació de la informació. El formulari de sol·licitud es pot obtenir i presentar al Canal Empresa i a l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Com que s’ha de presentar electrònicament, caldrà disposar d’un certificat digital vàlid i vigent.

Un cop formalitzada la presentació, la persona interessada pot fer el seguiment de l’estat de la sol·licitud des de la seva carpeta de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

Inscripció automàtica

Les persones que obtinguin el diploma de monitor/a o director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil en alguna de les escoles reconegudes per l’òrgan competent en matèria de joventut s’inscriuran d’ofici i de forma automàtica.

També ho faran les persones que tenen el diploma de monitor/a o director/a que expedeix la Direcció General de Joventut amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordre.

En aquests casos, el número d’inscripció en el registre correspondrà amb el que consta al carnet de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, i el carnet tindrà les funcions de certificat d’inscripció.

close

Ets d'una associació, fundació ó cooperació no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Ja que estàs per aquí....

Aquest estiu, més que mai, els infants necessitaran activitats a la natura, jugar amb els amics i amigues, córrer a l'aire lliure...

I a Fundesplai, més que mai, tenim la determinació de donar aquesta oportunitat a totes les nenes i els nens de Catalunya. Volem que puguin gaudir d'un casal, d'unes colònies i de l'esplai.

Ara més que mai necessitem la teva ajuda!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai