S’ha publicat al DOGC la Resolució JUS/3362/2020, de 18 de desembre en la qual s’estableixen els nous criteris que han de regir el pla d’actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública pel 2021.

Per una banda, aquests plans pretenen fer efectius els principis d’eficàcia i d’eficiència en l’actuació de l’Administració pública. D’altra banda, tenen la intenció de fomentar el bon govern de les fundacions en benefici de les mateixes entitats, la col·laboració amb les quals ha de contribuir a complimentar les finalitats fundacionals i respectar la voluntat fundacional. L’exercici de la potestat inspectora, com sempre, correspon al Protectorat.

Criteris del nou pla

Seran objecte d’un expedient d’inspecció totes les fundacions i associacions declarades d’utilitat que es trobin en les següents circumstàncies:

  • Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que no han complert amb l’obligació legal de presentar els comptes anuals davant del Protectorat i l’Òrgan de Supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública, d’acord amb el que estableix l’article 23.2, lletra a, de la Llei 21/2014. Aquest criteri no representa cap canvi respecte l’any anterior.
  • Com a nou criteri, seran objecte d’expedient d’inspecció les fundacions que siguin considerades inactives d’acord amb el que disposa la disposició final quarta de la Llei 21/2014.
  • També ho seran les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que destinin recursos a despeses no relacionades directament amb l’objecte fundacional o associatiu, o desproporcionades respecte al volum d’ingressos, d’acord amb el que estableix l’article 23.2, lletra l, de la Llei 21/2014. Aquesta circumstància també es manté del 2020.
  • Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que realitzin transaccions amb entitats del grup i associades, o amb altres entitats o parts vinculades, amb la finalitat d’evitar qualsevol actuació dels patronats o dels òrgans de govern de les associacions. Així mateix, també afecta les persones amb responsabilitats directives que posin de manifest una actuació contrària als interessos de l’entitat o a les seves finalitats, d’acord amb el que estableix l’article 23.2, lletra m, de la Llei 21/2014. Aquest criteri tampoc representa cap canvi respecte l’any anterior.

És important destacar que amb el nou pla es prioritzaran les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que estatutàriament disposin com a finalitat realitzar activitats socials. També s’inclouen les que prestin serveis a la infància i l’adolescència, persones amb discapacitats, amb malalties mentals, amb dependència i gent gran. Així mateix, es prioritzaran les entitats que no donin compliment a les obligacions de transparència legalment establertes.

Per a més informació, Suport Tercer Sector ens dediquem a assessorar i acompanyar associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre en tasques de gestió (econòmica, jurídica, laboral i informàtica). No dubteu a contactar-nos a través del formulari

close

Ets d'una associació, fundació ó cooperació no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Ja que estàs per aquí....

Aquest estiu, més que mai, els infants necessitaran activitats a la natura, jugar amb els amics i amigues, córrer a l'aire lliure...

I a Fundesplai, més que mai, tenim la determinació de donar aquesta oportunitat a totes les nenes i els nens de Catalunya. Volem que puguin gaudir d'un casal, d'unes colònies i de l'esplai.

Ara més que mai necessitem la teva ajuda!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai