El Reial Decret Legislatiu 02/2015 pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors tracta en la seva secció primera, en els articles 62 i següents, els òrgans de representació de les persones treballadores, diferenciant entre delegats/des de personal (article 62) i comitès d’empresa (article 63).

En aquests articles s’estableix que les persones treballadores tenen dret a ser representades a les empreses i, per tant, a les entitats. Aquest és un dret que les entitats no poden obviar ni suprimir, ni tan sols amb acord amb el personal.

Sistema de representació

En primer terme, cal tenir en compte que no s’ha de confondre el sistema de representació amb el tipus de representació, qüestió de la qual es parlarà més endavant en aquest recurs.

El sistema de representació es refereix concretament a l’origen d’aquesta representació. Aquesta es pot materialitzar de dues formes:

  • Representació unitària. És la que sorgeix del mateix personal treballador. La representació es duu a terme mitjançant els citats delegats/des de personal o amb dels comitès d’empresa.
  • Representació sindical. És la impulsada per un sindicat. En aquest cas, es pot dur a terme mitjançant seccions sindicals i amb delegats/des sindicals.

Tipus de representació

El tipus de representació és compatible i complementari amb el sistema de representació. Això significa que, en moltes ocasions, els delegats i delegades de personal o membres del comitè d’empresa estaran afiliats/afiliades a un sindicat.

El tipus de representació unitària del personal es pot exercir de dues maneres:

  1. Delegats/des de personal (article 62 Estatut dels Treballadors -E.T.-). Són escollits pel personal treballador i representen totes les persones treballadores de l’entitat. La diferència amb els delegats/delegades sindicals és que aquests/es representen només aquelles persones de l’entitat afiliades al sindicat.
  2. Comitè d’empresa (article 63 E.T.). Representa tota l’entitat i la seva composició dependrà del volum de persones treballadores.

Quan és obligatòria la representació dels treballadors/es?

El criteri general que estableix la normativa és que a partir de 10 persones treballadores ha d’existir representació legal del personal treballador sempre que ho demani el personal o una organització sindical. Si l’entitat té entre 6 i 10, el personal podria decidir per majoria també tenir un/a representant:

  • Delegats/des de personal. Per a entitats entre 11 i 30 persones treballadores, serà obligatori un delegat/da de personal. Quan se superin les 30 persones treballadores, és obligatori tenir-ne 3.
  • Comitè d’empresa. Obligatori per a aquelles entitats amb més de 50 persones treballadores. Es guiaran per la següent taula:
Persones treballadores Membres del comité d’empresa
50-100 5
101-250 9
251-500 13
501-750 17
751-1000 21
>1000 2 membres més cada 1000 persones treballadores, amb un màxim de 75.

Qui pot ser representant dels treballadors/es?

Els/les representants del personal s’escolliran mitjançant eleccions democràtiques on voten les persones treballadores de l’entitat de forma secreta. Podran votar en aquestes eleccions totes les persones majors de 16 anys i amb més d’un any d’antiguitat a l’entitat.

Quant a les persones candidates, podran presentar-se per ser escollides totes les persones amb més de 18 anys i un mínim de 6 mesos d’antiguitat a l’entitat, excepte que el conveni col·lectiu millori aquesta situació. Les persones escollides ho seran per un període de 4 anys.

Les eleccions sindicals tenen un procediment específic molt concret que s’ha de complir. Aquest es recull a l’article 67 i següents de l’Estatut dels Treballadors, i serà objecte d’un recurs específic al respecte.

Per què haig de tenir representació dels treballadors i treballadores?

En primer lloc, aquesta pregunta es respon d’una manera molt senzilla: perquè a partir de 10 persones treballadores és una obligació normativa si ho demanen les persones treballadores o algun sindicat.

A més d’això, els/les representants del personal treballador són molt útils (i en algunes ocasions indispensables) en procediments tant a l’ordre del dia com els Expedients de Regulació de l’Ocupació (ERO), la creació del Protocol Enfront l’Abordatge de l’Assetjament Sexual i per Raó de Sexe, el Registre de Plans d’Igualtat, entre altres qüestions.

En aquest sentit, per exemple, si estem amb l’obligació de tenir representació del personal treballador i no la tenim, no podrem registrar un pla d’igualtat, encara que ens obligui la normativa, sense parlar amb els sindicats majoritaris del sector que ens correspongui.

Aquest és només un exemple, però hi ha moltes més situacions a les quals necessitarem aquesta representació, per això, és recomanable seguir fil per randa amb el que diu la normativa i, si encara no ho hem fet, abordar aquest tema amb urgència des de la nostra entitat.

Font: Xarxanet.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai