Quan les entitats decideixen incorporar persones voluntàries es veuen obligades a complir amb allò que estableix la llei 25/2015, del Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme.

Aquesta normativa regula l’acció voluntària i alguns aspectes relacionats amb la mateixa. A més, fa esment als drets i deures tant de les organitzacions com del voluntariat.

Així, per fer una correcta incorporació de voluntariat al projecte d’una entitat, s’han de tenir en compte les obligacions que es deriven d’aquesta norma.

 

El compromís del voluntariat

La llei exigeix la signatura d’un Compromís del Voluntariat entre l’entitat i el o la voluntària.

Aquest document és el que acredita la relació voluntària. Per tant, la llei exigeix un contingut mínim:

 • Identificació d’ambdues de les dues parts signants del Compromís.
 • Definició de l’activitat voluntària i funcions que la persona haurà de dur a terme.
 • Drets i deures de la persona voluntària i l’entitat, recollits a la llei 25/2015.
 • Formació requerida per al desenvolupament de la tasca.
 • Possibilitat de rescabalament de despeses, si s’escau.

D’altra banda, es pot incorporar tot allò que es consideri convenient i rellevant per establir la relació amb les persones voluntàries, com per exemple, els compromisos que han d’adquirir d’acord a la tasca concreta.

 

El Llibre o Registre de persones voluntàries

Aquesta obligació es recull a la Llei 4/2008, del 24 d’abril del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la qual estableix que totes les organitzacions que comptin amb persones voluntàries han de dur un llibre o registre amb una relació actualitzada de totes elles.

Aquesta relació ha de contenir la identificació de les persones voluntàries, la data d’alta i baixa de la seva col·laboració i un mitjà de contacte amb elles amb l’objectiu de poder informar-les de totes aquelles qüestions relatives a la tasca que duen a terme a l’entitat.

A més a més, la normativa requereix que s’inclogui una descripció mínima de la tasca voluntària que desenvolupen a l’entitat i si disposen d’alguna capacitació específica per fer-ho.

 

L’assegurança

La Llei del Voluntariat estableix el dret de la persona voluntària a disposar d’una assegurança que cobreixi:

 • Els riscos derivats de l’activitat en la qual participa.
 • Els danys que pugui causar a conseqüència del desenvolupament de la tasca voluntària.

Per tant, les entitats tenen el deure de contractar una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per cobrir, d’una banda, els accidents que pugui patir la persona voluntària i, d’altra banda, la responsabilitat civil que pugui generar.

La llei no preveu les cobertures mínimes a contractar, sinó que deixa aquesta regulació a les normatives específiques que regulen l’àmbit d’actuació de cada entitat.

 

El Pla del Voluntariat

Un altre dret i deure que recull la normativa és la necessitat de disposar d’un Pla del Voluntariat on es reculli el cicle de la persona voluntària dins de l’entitat. El seu contingut mínim és el següent:

 • Els mitjans i instruments de captació de persones voluntàries.
 • El procés de selecció i acollida del voluntariat.
 • El procediment d’incorporació dels voluntaris i voluntàries a l’entitat.
 • El desenvolupament de l’acció voluntària.
 • El procés de desvinculació de l’associació.

El Pla del Voluntariat és un document molt útil per poder seguir tot el cicle del voluntariat. Per aquest motiu, també és important que es revisi de forma periòdica i s’actualitzi d’acord a la realitat de l’entitat i dels seus processos interns.

 

El Pla de formació o itinerari formatiu

El Pla de formació, habitualment, forma part del Pla del Voluntariat i és el document on es recull la informació necessària i convenient que cal que tinguin les persones voluntàries de l’associació a l’hora de desenvolupar la seva tasca, a fi de reforçar els seus coneixements i competències i ajudar-les a dur a terme les seves funcions dins de l’entitat.

El Pla de formació té una importància cabdal, ja que es tracta d’una eina que dona qualitat a l’acció voluntària i, per tant, reverteix en benefici de tota l’entitat, generant confiança en la tasca realitzada.

En tot cas, el Pla de formació variarà molt entre les diferents entitats, ja que el més important és que s’adapti a les necessitats pròpies de cadascuna d’elles.

 

Més drets i deures

A més de les obligacions referenciades, la llei recull altres deures envers les persones voluntàries que les entitats també han de tenir en compte, com poden ser els següents:

 • Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat a fi de garantir un correcte encaix entre les aspiracions de l’entitat i les de la persona voluntària.
 • Nomenar una persona com a responsable de la coordinació de les persones voluntàries.
 • Certificar, a petició de la persona voluntària, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat de voluntariat.
 • Complir amb els deures que s’estableixin a la normativa de l’àmbit sectorial corresponent.
 • Adaptar les actuacions que ha de fer el voluntariat, atenent a la situació personal o a la dels altres actors del programa al qual està vinculat.
 • Facilitar la participació del voluntariat en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar.

Font: Xarxanet.

close

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Ja que estàs per aquí....

En la situació actual, els infants i joves necessiten, més que mai, activitats de lleure educatiu amb els amics i amigues i a la natura.

A Fundesplai tenim la determinació de donar l'oportunitat a totes les nenes i nens de Catalunya de poder gaudir del lleure educatiu de qualitat a través del temps educatiu del migdia, les activitats extraescolars, les activitats als esplais, les excursions a la natura, les colònies escolars, els caps de setmana en família...

Ajuda'ns a fer-ho possible!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai