Un dels beneficis que té una entitat quan és declarada d’utilitat pública és poder acollir-se al règim fiscal de la llei de mecenatge. Per gaudir dels avantatges, l’organització ha de formalitzar la nova condició amb l’Agència Tributària. Si creus que la teva organització compleix els requisitsdemana’ns informació i ens encarreguem de tots els tràmits. A continuació, s’explicaran els principals beneficis tributaris que tenen les entitats DUP.


Desgravacions fiscals per donatius i aportacions

Tal com explica el Títol III de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, tant les persones físiques com jurídiques poden desgravar-se i beneficiar-se fiscalment de les aportacions que facin a les entitats DUP. Això fa que, tot i que no és un benefici fiscal directe, faciliti i potenciï les donacions o aportacions rebudes.

Les persones físiques podran deduir-se de la quota de l’Impost per a la Renda de les Persones Físiques (IRPF) entre el 35% i el 40% de les donacions. Quan es tracti d’una microdonació (menys o igual a 150 euros) el percentatge de deducció serà del 80%.

En el cas de les persones jurídiques el percentatge de deducció és entre el 35% i el 40% de la donació (els percentatges esmentats i l’import del micromecenatge està previst que tinguin millores). La deducció s’aplica a la base imposable de l’Impost de Societats (IS) amb un 15% com a límit de la base imposable abans de la deducció.


Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Les entitats declarades d’utilitat pública estaran exemptes de tributar l’Impost de Béns Immobles (IBI) en les següents ocasions segons l’article 62 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març:

 • Els espais han d’estar destinats a les activitats de l’organització.
 • No poden cedir-se a persones terceres mitjançant contraprestació.
 • No poden utilitzar-se per desenvolupar explotacions econòmiques que no corresponguin al fi específic de l’entitat.

Per gaudir d’aquest benefici l’organització DUP ha de comunicar i acreditar el seu dret d’exempció a l’ajuntament on estigui situat l’immoble. Haurà de presentar la següent documentació:

 • Sol·licitud d’exempció d’Impost sobre Béns Immobles (IBI).
 • Justificació de la titularitat del bé immoble.
 • Documentació que acrediti que s’està fent servir l’l’immoble per als fins correctes.

Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i Impost de Societats (IS)

L’article 82 de la Llei 2/2004 estableix que les organitzacions DUP estan exemptes de tributar l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per les activitats que constitueixin el seu fi social. Igualment, segons regula l’article 83, les entitats hauran de donar-se d’alta de l’impost.

L’exempció s’aplica d’ofici sempre que s’hagi exercit l’opció del règim fiscal de la Llei 49/2002. En alguns ajuntaments és possible que s’hagi de fer una comunicació prèvia, abans era així, però les ordenances fiscals estan canviant i en la major part de les ciutats/poblacions ja és automàtica d’ofici. Per exemple, a l’Ajuntament de Barcelona.

Finalment, pel que fa a l’Impost de Societats (IS), tal com estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, el tipus de gravamen és del 10%. Així mateix, segons els articles 6 i 7 de la llei, les següents rendes estan exemptes de l’impost:

 • Obtingudes per ingressos sense contraprestació.
 • Procedents del patrimoni de l’entitat, com els dividends, interessos, cànons i lloguers.
 • Derivades d’adquisicions o de transmissions, per qualsevol títol, de béns o drets.
 • Obtingudes en l’exercici de les explotacions econòmiques exemptes.
 • Atribuïdes o imputades a les entitats sense ànim de lucre i que procedeixin de les rendes exemptes esmentades als punts anteriors.

Font: redactat per l’equip de Suport Tercer Sector a Xarxanet.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai