Les entitats es veuen cada vegada més obligades a realitzar un procés d’auditoria per aconseguir la màxima transparència

Què és una auditoria?

L’auditoria és l’activitat consistent en la revisió i verificació dels comptes anuals, així com d’altres estats financers o documents comptables, elaborats d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulti d’aplicació.

L’auditoria ha der ser objectiva i analítica i té com a finalitat l’emissió d’un informe en el qual es doni una opinió tècnica sobre la fiabilitat de la informació.

Quins tipus d’auditories hi ha?

En els darrers anys hi ha hagut una especialització de l’auditoria que ha fet que segons els objectius que persegueix, la persona que la realitza, la seva obligatorietat, la seva extensió i el seu procés, es puguin diferenciar els següents tipus d’auditoria:

 • Interna o externa
 • Financera o operativa
 • Obligatòria o voluntària
 • Total o parcial
 • Pública o governamental
 • Sistemes

Per què serveix?

Existeixen diferents tipus d’objectius. Alguns són:

 • Conèixer la situació actual i exacta de l’entitat
 • Donar credibilitat i confiança davant tercers
 • Detectar fraus i errors tècnics que s’estiguin cometent a l’entitat
 • Comprovar la legalitat de tots els processos i actuacions
 • Observar si el sistema de treball de l’entitat és eficaç i eficient
 • Obtenir la màxima informació possible per poder prendre decisions

Quines fases té? 

L’auditoria és un treball sistemàtic que requereix una planificació. Per això s’estructura en tres fases:

 1. Anàlisi i planificació: La persona auditora estudiarà les característiques de l’entitat i planificarà l’auditoria per poder obtenir la informació necessària.
 2. Execució : Revisió mitjançant proves substantives de la informació comptable.
 3. Verificació dels comptes anuals i emissió de l’informe

Anàlisis i planificació

Durant la fase de planificació, la persona auditora realitza feines preliminars de coneixement de l’entitat auditada i del sector en el qual treballa. La primera auditoria implica un treball extra de coneixement de l’entitat i dels seus procediments.

Per aquest motiu les reunions a mantenir amb la persona auditora seran més extenses, així com la documentació a proporcionar (escriptures de constitució i modificacions estatuàries, declaracions fiscals d’exercicis anteriors, descripció dels circuits operatius, organigrama, detall dels assessors legals, llibre d’actes…).

Execució

Un cop finalitzada la primera fase, s’inicia la fase d’execució, la qual comprèn l’anàlisi de la informació comptable correctament tancada. En aquesta fase la persona auditora ens demanarà un balanç de comprovació de sumes i saldos amb el màxim detall, un balanç de situació i el compte de resultats.

També li serà requerida a l’entitat la informació necessària per poder revisar les àrees considerades de risc o més significatives. Aquestes àrees varien segons la tipologia de l´entitat, generalment són:

 • Ingressos i despeses
 • Usuaris i deutors
 • Proveïdors i creditors
 • Immobilitzat, existències i tresoreria
 • Fons propis
 • Deutes amb entitats financeres i altres passius
 • Impostos

Tota la documentació de suport demanada per la persona auditoria es farà servir com a evidència suficient i adequada del registre comptable de l’entitat, com per exemple; xecs, justificants de transferències, factures emeses i rebudes, contractes, llibres principals i auxiliars, fulls de treball i fulls de càlcul.

El coneixement sobre l’entitat i les seves operacions, així com les conclusions assolides, quedaran reflectides als papers de treball de l’auditoria.

Les entitats auditades han d’ implicar-se en el procés d’auditoria i han de seguir els mateixos criteris que la persona auditora durant la seva actuació professional: transparència, respecte al marc normatiu, independència i ètica professional.

Informe d’auditoria

L’informe d’auditoria és un document mercantil en què es mostra el treball dut a terme per la persona auditora i la seva opinió sobre la situació econòmica de l’entitat.

Els tipus d’opinió d’un informe d’auditoria poden ser:

 • Favorable
 • Amb excepcions
 • Desfavorable
 • Denegada

Aquest document serveix per veure la salut econòmica i la viabilitat de l’entitat, i és per aquesta raó que és molt important per als òrgans de govern de les entitats, per a les entitats financeres, proveïdors i creditors, administracions públiques i per als treballadors i treballadores.

Si tens dubtes sobre els processos d’auditoria, l’equip tècnic de Suport Associatiu te’ls resol a través del servei en línia d’assessorament.

 

Autora: Cristina Ros, tècnica del Departament Econòmic de Suport Associatiu, i Germán Hurtado, membre de Bové Montero i Associats

Publicat a Xarxanet

Ja que estàs per aquí....

Aquest estiu, més que mai, els infants necessitaran activitats a la natura, jugar amb els amics i amigues, córrer a l'aire lliure...

I a Fundesplai, més que mai, tenim la determinació de donar aquesta oportunitat a totes les nenes i els nens de Catalunya. Volem que puguin gaudir d'un casal, d'unes colònies i de l'esplai.

Ara més que mai necessitem la teva ajuda!

Fes un donatiu

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai