Pel que fa a la quantitat d’hores que poden fer les persones treballadores, és el conveni col·lectiu o el contracte de feina el que ha de fixar. Tot i que no poden superar el que regula l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (ET).

Segons l’ET, la jornada laboral no pot ser superior a quaranta hores setmanals, que equival a 1.826 hores anuals. Així mateix, com a norma general les jornades diàries no podran ser superiors a nou hores i hauran de respectar els descansos. Igualment, tot i que la norma especifica els màxims abans explicats, existeixen mecanismes que es poden fer servir en cas que calgui augmentar les jornades laborals. Si necessites ajuda amb la gestió laboral de la teva organització, contacta amb nosaltres.

Hores complementàries

Les hores complementàries les regula l’article 12 de l’ET i són aquelles que fa una persona treballadora quan supera les hores establertes en un contracte a temps parcial. S’ha de tenir en compte les següents qüestions:

 • Només poden fer hores complementàries, aquelles persones que tinguin un contracte de deu o més hores setmanals.
 • L’organització haurà d’informar a la persona treballadora amb una antelació mínima de tres dies.
 • Com a norma general, les hores complementàries no poden ser superiors al 30% de les ordinàries, només si el conveni col·lectiu estableix el contrari, però en cap cas pot ser superior al 60%.
 • L’entitat pot oferir hores complementàries voluntàries al personal, però no poden superar el 15%, només en cas que així ho especifiqui el conveni, però no poden ser superiors al 30%.

Distribució de la jornada

L’article 34 de l’ET estableix que si es respecta la durada màxima de les jornades anuals, es poden distribuir irregularment, sempre que es respectin els descansos mínims. Així mateix, una altra condició és que sempre que el conveni col·lectiu o el contracte no digui el contrari només es podrà distribuir irregularment el 10% anual de la jornada laboral. La compensació horària, si el conveni o contracte no diu el contrari, s’haurà de fer en un termini màxim de dotze mesos.

Així doncs, l’entitat haurà d’informar les persones treballadores afectades en un termini mínim de cinc dies d’antelació a la distribució irregular de la jornada. Igualment, cal remarcar que en cas que s’hagi realitzat hores de més i s’extingeixi el contracte, l’organització l’haurà de compensar econòmicament en la liquidació.

Hores extraordinàries

L’article 35 de l’Estatut dels Treballadors, regula les hores extres que fan les persones treballadores. Es consideren hores extraordinàries aquelles que superen la jornada laboral ordinària. S’ha de tenir en compte les següents consideracions:

 • Com a norma general, no es podran fer més de vuitanta hores extraordinàries anualment, només en situacions de força major, però s’hauran de respectar els descansos pertinents.
 • Principalment, les hores extraordinàries estan destinades a les persones que fan jornades completes, tot i que es poden fer en cas de situacions urgents o extraordinàries tal i com comenta l´ET a l’apartat 3.
 • La compensació es podrà fer monetàriament o amb hores o dies lliures.
 • Si el contracte és temporal, les hores extraordinàries hauran de ser proporcionals al temps del contracte.
 • Les hores extres no s’han de computar en la base de cotització, només si són per cobrir accidents de feina o malalties professionals, ja que es consideren contingències professionals i tenen una cotització addicional.

Font: redactat per l’equip de Suport Tercer Sector a Xarxanet.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai