Si l’entitat vol tenir voluntaris cal que tingui en compte les especificacions de la llei de voluntariat catalana (Llei 25/2015):
No és necessari modificar els Estatuts per incloure-hi que l’entitat disposarà de l’ajut de voluntaris doncs és quelcom habitual que les associacions emprin la figura jurídica del voluntariat per tal de poder dur a terme les seves finalitats.

Les entitats privades sense ànim de lucre amb programes de voluntariat i a les persones físiques que acompleixen activitats d’interès general, definides com a voluntariat, que es duen a terme exclusivament en el territori de Catalunya, amb independència del lloc on tingui el domicili social l’entitat, es troben sota el paraigües legal de la nova Llei català de voluntariat (25/2015).
En les entitats de base associativa cal tenir en compte que el programa de voluntariat és potestatiu i que el full de compromís tampoc resulta obligatori per a les persones voluntàries que participen en programes d’una entitat de la qual són sòcies. També, indicar que d’acord amb les definicions anteriors, el model català de voluntariat recollit a la llei no permet que ni les administracions ni les empreses puguin tenir voluntariat ni gestionar programes de voluntariat.
La Llei 25/2015 incorpora un llistat de drets i deures molt semblants als que ja es recollien a la Carta de Voluntariat de Catalunya amb la principal diferència que ja no són una recomanació sinó que ara es troben recollits com unes obligacions i uns drets en una norma amb rang de Llei. Destaquem en aquest apartat a títol d’exemple algunes de les principals obligacions que tenen les entitats de voluntariat:
–         Disposar d’un pla de voluntariat o de participació
–         Disposar d’un pla de formació o d’un itinerari formatiu del voluntariat
–         Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat
–         Nomenar una persona responsable de la coordinació del voluntariat
–         Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà d’un full de compromís
–         Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrites les persones voluntàries de l’entitat
–         Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat
–         Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut
–         Rescabalar el voluntari, si així es va acordar, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció voluntària
–         Adaptar les actuacions que han de fer les persones voluntàries atenent llur situació personal
–         Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar
–         Evitar tota discriminació i respectar la dignitat i intimitat personal i familiar i conviccions polítiques, religioses o de qualsevol tipus, de les persones destinatàries de l’acció voluntària
–         Garantir que les persones destinatàries de l’acció voluntària puguin participar activament en l’avaluació dels programes de voluntariat dels quals han estat beneficiàries

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai