El Govern de l’Estat va aprovar el RDL 6/2023, de 19 de desembre i, amb ell, l’esperada modificació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Finalment, el 10 de gener 2024 va ser convalidada al Parlament del Congrés dels Diputats. 

La proposta de reforma es trobava ja en procés de tramitació al Senat, però va quedar paralitzada per la convocatòria d’eleccions generals. Ara, finalment, s’aprova mitjançant un Reial Decret Legislatiu que haurà de ser ratificat i/o, eventualment, ampliat pel Congrés dels Diputats.

Aquesta forma urgent d’aprovació de la reforma es justifica pel reconeixement per part de l’Estat de la necessitat d’incentivar fiscalment el mecenatge com a forma de finançament que permeti a les entitats no lucratives que formen part del teixit social, cultural, educatiu i investigador que continuïn treballant en les activitats d’interès general que desenvolupen. L’entrada en vigor de les modificacions serà l’1 de gener de 2024. Si tens dubtes contacta amb el nostre equip econòmic.

Canvis més rellevants

Deduccions de les donacions realitzades per persones físiques:

 • Augmenta el percentatge de deduccions de la quota de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) pels donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció. El percentatge passa del 35% al 40%.
 • S’amplia la quantia del que es considera micromecenatge provinent de contribuents de l’IRPF, que passa de 150 a 250 euros, mantenint el percentatge de deduccions actual del 80% per a aquest tram de donatius.
 • Es redueix de quatre a tres anys el nombre d’anys que es tenen en compte per establir si una donació és recurrent, la qual cosa permet incrementar el percentatge de deducció pel tram de donatiu que supera els 250 euros. En cas de recurrència (donacions efectuades a una mateixa entitat per import igual o superior als de l’any anterior) el percentatge de deducció seria del 45% per aquest tram. Els percentatges de deducció queden segons la següent taula:

Base de deducció
Import fins a

Percentatge de deducció

250 euros.

80%

Resta base de deducció (no recurrent).

40%

Resta base de deducció (recurrent).

45%

Deduccions de les donacions realitzades per persones jurídiques:

 • Augmenta el percentatge de deduccions de la quota de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no residents pels donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció. El percentatge passa del 35% al 40%.
 • Es redueix de quatre a tres anys el nombre d’exercicis que es tenen en compte per establir si una donació és recurrent, la qual cosa permet incrementar el percentatge de deducció. En cas de recurrència (donacions efectuades a una mateixa entitat per import igual o superior als de l’any anterior) el percentatge de deducció seria del 50%. Abans de la reforma, aquest percentatge incrementat era del 40%.
 • S’incrementa el límit ja existent per determinar la base de la deducció, que era del 10% de la base impositiva del període dels impostos de Societats o IRNR de la persona jurídica donant. Aquest límit augmenta fins al 15%, conservant el dret d’aplicació d’aquella part que l’excedeixi fins als deu anys immediatament posteriors i successius.

Modificacions de l’article 3, referent als requisits per ser entitat no lucrativa als efectes d’aquest règim fiscal:

 • Inclusió específica de les entitats que tenen per objecte social la defensa dels animals com a activitat d’interès general, sempre que tinguin la forma jurídica de fundació o la qualificació de Declarada d’Utilitat Pública (DUP).
 • Inclusió específica del fet que, a efecte de complir amb els requisits del règim, no es consideraran remuneracions les primes abonades en concepte d’assegurances de responsabilitat civil contractades per l’entitat per a les persones patrones, representants estatutàries i membres de l’òrgan de govern de l’organització, sempre que cobreixen exclusivament els riscos derivats del desenvolupament de les seves funcions a aquests òrgans.

Inclusió de noves activitats econòmiques exemptes. A les activitats econòmiques exemptes de l’IS, quan siguin rendes obtingudes per entitats sense fins lucratius en compliment del seu objecte o finalitat específica, que es detallen en l’article 7 de la Llei 49/2002, s’hi afegeixen:

 • Les accions d’inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social.
 • Les explotacions econòmiques d’investigaciódesenvolupament i innovació, aquestes darreres amb alguns condicionants.
 • Les explotacions econòmiques d’ensenyament i formació professional de l’educació d’altes capacitats.

Reconeixement del dret de deducció d’aquelles donacions on les persones donants poden rebre compensacions simbòliques en forma de béns o serveis, sempre que aquestes no representin més del 15% del valor de la donació i, en tot cas, per un valor màxim de 25.000 €.

Reconeixement del dret de deducció de les cessions d’ús de béns mobles o immobles, per un temps determinat, i sense contraprestació. El valor de la base de deducció per aquestes cessions serà l’import de les despeses suportades per la persona cedent en relació amb el bé cedit, sempre que aquestes despeses es considerin fiscalment deduïbles si la cessió hagués estat a canvi d’un preu. S’exceptuen els tributs i els interessos i altres despeses derivades d’un hipotètic finançament que s’hagi hagut de fer per adquirir-lo. Totes les despeses que formin part de la valoració de la base de la deducció hauran d’estar degudament comptabilitzades, si el cedent està obligat legalment a portar una comptabilitat oficial.

Reconeixement exprés de les prestacions de servei i de les donacions en espècie com a mecanisme d’ajut econòmic, però amb la limitació del fet que sempre s’han de vehicular mitjançant la seva inclusió dins d’un conveni de patrocini i col·laboració empresarial dels previstos a l’article 25 de la Llei 49/2002.

Els serveis inclosos en el conveni han de ser prestats en l’exercici de l’activitat econòmica pròpia del col·laborador (per exemple, si el servei inclòs en el conveni de col·laboració és la realització d’una auditoria, el col·laborador ha de tenir l’auditoria com a activitat habitual). La difusió de la participació en el conveni, que abans de la reforma anava a càrrec de l’entitat beneficiària del mecenatge, ara podrà ser realitzada també per la persona o empresa col·laboradora.

Respecte del projecte de reforma que havia arribat inicialment al Senat, finalment no s’ha incorporat a la llei el reconeixement com a donacions simples en espècie dels serveis d’assessorament i consultoria, espais de publicitat en mitjans de comunicació, cessions d’espais naturals protegits o béns culturals d’autors reconeguts (que amb la reforma final s’han vist reconeguts, però no específicament, i amb l’obligació del fet que la donació de serveis es faci sempre dins del marc d’un conveni de col·laboració), ni tampoc s’ha inclòs l’equiparació del règim fiscal de totes les entitats pertanyents a les confessions religioses amb arrelament reconegut a l’Estat espanyol.

Per tant, en aquest sentit, el règim fiscal continua essent només possible per a organitzacions que formen part de l’Església catòlica, la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya i la Comissió Islàmica, que són les confessions que tenen un acord específic que inclou els aspectes fiscals amb l’Estat espanyol.

Font: redactat per l’equip de Suport Tercer Sector a Xarxanet.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai