Perquè un Pla d’igualtat sigui considerat com a vàlid, cal que s’inscrigui en el Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat (REGCON). Així ho estableix el El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

 

On adreçar-se per fer el registre?

Primerament, cal esmenar que el registre del pla es fa de forma telemàtica, mitjançant el web del REGCON, del Ministeri de Treball i Economia Social. No obstant això, a Catalunya també es pot accedir directament al registre a través de l’accés del Departament d’Empresa i Treball. Tanmateix, és el mateix portal.

A la pàgina principal del REGCON cal adreçar-se a l’apartat ‘Accedir a tramitació’ i seleccionar el certificat digital amb el qual es vol realitzar el registre. A partir d’aquí, s’iniciarà el procés clicant a l’apartat de ‘Conveni col·lectiu/ Acord col·lectiu/ Pla d’igualtat’ que hi ha al marge esquerre.

 

Què cal comunicar al registre?

A la primera pàgina del registre s’ha d’incloure certa informació sobre l’entitat, com ara la següent:

 • Denominació de l’entitat.
 • Adreça electrònica on es comunicaran les notificacions relacionades amb el registre del pla.
 • Titularitat de l’entitat (privada o pública).
 • Si el pla s’aplica a una sola entitat o a un grup d’empreses.
 • CIF (codi d’identificació fiscal) de l’entitat (en cas d’un grup empresarial cal un CIF per a cada empresa).
 • Adreça física de l’entitat.
 • Telèfon de contacte.
 • CNAE (classificació nacional d’activitats econòmiques).
 • Nombre d’homes i dones de la plantilla per tipus de contracte i lloc de treball. A més d’indicar la data a la qual corresponen aquestes dades (usualment s’indica la xifra del 31 de desembre de l’any natural anterior).
 • Codi de conveni col·lectiu d’aplicació a l’entitat.

I una vegada comunicada aquesta informació, cal adjuntar la següent documentació:

 • Acta de constitució de la Comissió negociadora: Acta signada per les persones integrants.
 • Acta de firma: Acta on s’aproven els resultats del Pla d’igualtat i les mesures pactades d’acord amb els resultats.
 • Delegació de la Comissió negociadora a la persona que fa la inscripcióActa d’autorització on les persones membres de la Comissió negociadora deleguen a una persona la inscripció del Pla d’igualtat al REGCON (pot ser una persona assessora externa).
 • Pla d’igualtat signat: Document que recull el Pla d’igualtat i tots els documents indicats als annexos que en aquest s’indiquin, el qual haurà d’estar signat per les persones integrants de la Comissió negociadora.
 • Pla d’igualtat sense signar: Document que recull el Pla d’igualtat i els documents annexats, sense que consti la signatura de les persones membres de la Comissió negociadora.
 • Altres: S’hauran d’adjuntar obligatòriament el Protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe de l’entitat i l’Auditoria salarial. També cal registrar la delegació del Comitè d’empresa amb els seus/les seves representants a la Comissió negociadora, així com tots els documents que es considerin oportuns per complementar el Pla d’igualtat de l’entitat, com per exemple, el Registre salarial, Codi ètic de l’organització, etc.

 

Quines preguntes s’han de poder respondre?

Durant el registre també s’ha de donar resposta a una sèrie de preguntes, agrupades en cinc blocs:

 • Pla d’igualtat.
 • Comissió negociadora.
 • Diagnosi de la situació de l’entitat durant el període d’estudi.
 • Contingut del pla.
 • Mètodes de seguiment i avaluació d’aquest.

A tall d’exemple s’indiquen algunes de les qüestions que es plantegen en cada un dels blocs:

 • Pla d’igualtat: El pla es realitza per obligació o de manera voluntària? Ha estat pactat per la totalitat de la Comissió negociadora? Quin període de vigència té? Ha estat acordat amb representants legals de les persones treballadores?…
 • Comissió negociadora: Data de constitució de la comissió i la seva composició (nombre de dones i homes que formen part de la representació dels treballadors i treballadores, i la representació de l’entitat). Formulació de la representació del personal treballador (mitjançant persones delegades sindicals, comitè d’empresa o sindicat, en cas de no existència de representació sindical a l’entitat).
 • Diagnosi de la situació: Es pregunta sobre les diferents àrees que es tracten a la diagnosi del Pla d’igualtat, com ara si s’han tingut en compte les dades de l’Auditoria retributiva i/o el Registre salarial, si la diagnosi inclosa al pla és completa o només es tracta d’un informe amb conclusions sobre la diagnosi, etc.
 • Contingut del Pla d’igualtat: Qüestions relatives a les mesures incloses al pla per a cada una de les àrees que s’han d’avaluar de manera obligatòria, segons l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març sobre la igualtat efectiva de dones i homes. Per exemple, sobre els mètodes de selecció i contractació de personal abans de la implantació del pla. També en referència a la classificació professional, les retribucions i polítiques retributives, la implantació de mesures preventives sobre l’assetjament sexual i/ o per raó de sexe, la realització de formació específica en matèria d’igualtat o planificació de la formació des de la perspectiva de gènere, si se segueix un pla d’acció en cas de promoció professional, si a l’entitat es porten a terme accions per fomentar la corresponsabilitat de les persones treballadores homes o preguntes amb relació als drets de la vida personal, familiar i laboral, etc.

Una vegada el pla queda registrat, l’Autoritat laboral revisarà la documentació i informació abans d’aprovar-lo.

Però què passa si el pla no compleix amb els requisits reglamentaris? En aquest cas, l’Autoritat laboral efectuarà i comunicarà, mitjançant l’adreça electrònica indicada al formulari de registre, els requeriments necessaris per esmenar aquelles situacions irregulars detectades durant la revisió del pla registrat, així com el termini per poder fer-ho.

Font: Xarxanet.

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai