La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació estableix que les associacions i federacions que disposin de la declaració d’utilitat pública, a més de tenir un reconeixement social per la tasca realitzada, podran accedir al mateix règim fiscalespecial del qual gaudeixen les fundacions. Si tens dubtes o vols que et tramitem la DUP contacta amb el nostre equip juridic.

Requisits per obtenir la declaració

Podran ser declarades d’utilitat pública les organitzacions que compleixin els requisits establerts a l’article 32 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació. Els requisits són els següents:

 • Finalitat de l’entitat. En els estatuts de l’organització cal preveure el fet que d’entre les seves finalitats es tendeixi a promoure l’interès general.
 • Activitats i serveis. L’activitat de l’entitat no ha d’estar restringida exclusivament a beneficiar persones associades.
 • Retribució de la Junta directiva. Ha d’estar disposat als estatuts de l’entitat l’opció de poder retribuir a les persones membres de la Junta directiva per altres tasques desenvolupades a l’organització. En tot cas, aquestes persones que perceben retribucions, no ho podran fer a càrrec de fons subvencions públiques.
 • Mitjans de l’organització. L’entitat ha de disposar dels mitjans personals i materials adequats, i amb l’organització idònia per garantir el compliment dels seus fins estatutaris.
 • Antiguitat de l’organització. L’entitat ha d’estar constituïda i inscrita en el registre corresponent, en funcionament i donant compliment efectiu als seus fins estatutaris, ininterrompudament i complint amb tots els requisits anteriors, almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Les obligacions de la utilitat pública

En contrapartida a les possibles exempcions i beneficis, siguin de caràcter fiscal o econòmic, de la declaració d’utilitat pública, les associacions han de complir un seguit d’obligacions que cal tenir molt presents perquè el seu incompliment pot arribar a produir un procés de revocació de la declaració.

 • Rendició dels comptes anuals de l’exercici anterior en el termini dels sis mesos següents a la seva finalització. Aquests comptes anuals han d’expressar la imatge fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera, així com l’origen, quantia, destí i aplicació dels ingressos públics rebuts.
 • Presentació d’una memòria descriptiva de les activitats realitzades en l’exercici anterior a l’organisme encarregat de verificar la seva constitució i d’efectuar la seva inscripció en el registre corresponent, en el que quedarà dipositada, juntament amb els comptes anuals.
 • Facilitar a les administracions públiques els informes que siguin requerits, en relació amb les activitats realitzades en compliment de les seves finalitats.
 • Aplicar les normes d’adaptació del ‘Pla General de Comptabilitat‘ a les entitats sense afany de lucre i les normes d’informació pressupostària, aprovades pel Reial decret 776/1998, de 30 d’abril.

Documentació necessària

S’ha de presentar una sèrie de documents per tal de poder tramitar la sol·licitud de la DUP:

 • Sol·licitud amb data i signatura de la persona representant de l’organització on, en un primer apartat, s’especifiquin de forma clara les raons per les quals l’associació o federació vol ser declarada d’utilitat pública. En un segon apartat, és necessari explicar els objectius de l’entitat que justifiquin que sigui considerada d’utilitat pública, amb una referència especial a les seves activitats d’interès general.
 • Fotocòpia de la targeta acreditativa del número d’identificació fiscal (NIF).
 • Certificat tramitat per la persona secretària i amb l’acord del president/a, que acrediti el vistiplau de l’assemblea general per la qual s’ha aprovat la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública i de la composició de la Junta directiva actual, amb els noms i cognoms de cada membre, el domicili, el càrrec que ocupa i la data del nomenament de cada membre.
 • Memòries de les activitats que hagi desenvolupat ininterrompudament l’entitat durant els dos anys precedents a aquell en què es presenta la sol·licitud.
 • Documentació comptable corresponent als dos últims exercicis tancats durant l’exercici en curs. Cadascun d’ells ha d’estar integrat pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica.
 • El Departament de Justícia comprovarà si l’organització està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

Font: redactat per l’equip de Suport Tercer Sector a Xarxanet.

 

Ets d'una associació, fundació o cooperativa no lucrativa? No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en gestió del tercer sector

Política de privacitat *

Segueix-nos!

Subscriu-te ara al nostre butlletí

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

Coneix Fundesplai